Správa nemovitostí od 3P Bydlení

Byty, domy, komerční objekty

3P Bydlení  →  Správa nemovitostí

 

Pro své klienty zajišťujeme analytické, poradenské, správcovské a zastupitelské služby v oboru správy nemovitostí. Při zajišťování služeb úzce spolupracujeme s právníky, finančními a daňovým poradcem. S využitím vlastního týmu řemeslníků jsme schopni realizovat také ostatní práce na vaší nemovitosti, jako služby údržbáře, údržbu zeleně, ale i kompletní rekonstrukce. Působíme v okresech Teplice, Ústí n.L., Most, Litvínov a Lovosice.

 

Koncepce správy nemovitostí od 3P Bydlení

Vaši nemovitost nejen spravujeme, pečujeme o ní.

 • Přebereme vaší investiční nemovitost, zjistíme všechny případné nedostatky na revizích, pojistkách či fyzickém stavu a připravíme Vaší nemovitost nebo byt k pronájmu. V rámci spolupráce navrhneme případně možnosti úspor.
 • Zajistíme inzerci nemovitosti k pronájmu, provedeme předvýběr nájemníků a provedeme prohlídky bytů. Nejvhodnější kandidát, který splní s klientem předem nastavené podmínky, je následně majiteli představen (osobně nebo formou spisu s podklady o prověření solventnosti např. z bank, rejstříků atd.) a je s ním sepsána nájemní smlouva, vždy s ověřeným podpisem.
 • V rámci uzavření nájemního vztahu zajistíme přepis energií na nájemníka.
 • S nájemcem uzavřeme smlouvu o pojištění domácnosti i odpovědnosti, která kryje škody nad rámec kauce.
 • Pravidelně Vás v předem nastavených intervalech budeme reportovat o platbách a skutečnostech spravovaného bytu / nemovitosti.
 • Zastoupíme Vás při jednání o pojistných událostech nebo na úřadech.
 • V měsíčních (nebo jinak domluvených) intervalech kontrolujeme platby za nájem a provádíme případnou komunikaci při zdržení plateb za nájem s nájemníky. Udržujeme pravidelný kontakt k zajištění platební morálky. V případě problémů s placením zajistíme správu pohledávky a ukončení nájmu, včetně vyklizení bytu.

 

Zajistíme vyklizení bytu i v případě problémového nájemníka.

 • Připravíme byt k dalšímu pronájmu. Poskytujeme i služby home stagingu.
 • V závěru roku připravíme podklady pro účetní, případně za Vás podáme daňové přiznání. V průběhu celého roku zajistíme úklid nemovitostí, čištění oken, údržbáře, péči o zeleň a zimní údržbu.

 

Chci správce pro své nemovitosti

 

Vlastníte více domů nebo bytů?

Zajistíme následující služby:

 1. Administrativní správa
 2. Ekonomická správa
 3. Technická správa
 4. Účetní správa
 5. Právní a realitní služby
 6. Premium služby
 7. Ceník služeb

 

1. Administrativní správa nemovitostí

 • pasportizace nemovitosti
 • přebírání a předávání bytů, nebytových prostor, objektů podle pokynu vlastníka
 • vedení evidence nájemců bytů, nebytových prostor a objektů
 • evidence majetku
 • kontakt s uživateli jednotek - telefonicky, osobně, emailem
 • vedení a zpracování korespondence (upomínky, oznámení, …)
 • předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytu, nebytových prostor z důvodů uvedených v nájemní smlouvě, nebo vyplívající ze zákona
 • zastupování vlastníka při jednání s třetí osobou (soud, policie, pojišťovny, úřady, dodavatelé atd.)
 • zpřístupnění a předávání veškerých podkladů majiteli
 • vedení administrativní a technické dokumentace nemovitosti
 • pravidelné měsíční reporty vlastníkovi nemovitosti

 

2. Ekonomická správa nemovitostí

 • předpis a kontrola plateb nájemného (plateb do fondu údržby a oprav), úhrad za plnění poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor,
 • evidenční listy: sestavení předpisu záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky
 • zajištění provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
 • vypracování a změna předpisů služeb spojených s užíváním společných prostor
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb 
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • roční vyúčtování služeb
 • vyhodnocování provozních nákladů
 • sestavení rozpočtu předpokládaných nákladů na provoz a údržbu společných částí domu a nákladů na služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor

 

3. Technická správa nemovitostí

 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (elektrické energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.)
 • správa odečetů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech (RTN)
 • zajištění zákonných revizí technických zařízení (plyn, elektřina, hromosvod, komín, atd.) 
 • prohlídka domu v pravidelných intervalech
 • upozornění vlastníka na nutné opravy
 • havarijní služba 24/7 (elektro, voda, plyn) 
 • zajištění běžné údržby k udržení provozuschopnosti a bezpečnosti domu (požární ochrana)
 • monitorování a regulace provozu technologických zařízení
 • zařizování uplatnění reklamačních práv a kontrola plnění záručních povinností z uplatněných reklamací
 • opatření dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zákazníka

 

4. Účetní správa nemovitostí

 • průběžné vedení účetnictví dle zákona o účetnictví včetně daní
 • předkládání přehledu hospodaření
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou dohodnuté pravidelné uzávěrky
 • roční podrobné přílohy rozúčtování vody a tepla jako přílohy k vyúčtování
 • za zpracování účetní závěrky v rozsahu níže, bude správcem jednorázově účtována částka 300,- Kč / bytová jednotka:
  • rozvaha
  • výsledovka a příloha k účetní závěrce
  • předložení kompletního návrhu daňového přiznání

 

5. Právní a realitní služby

 • uzavírání nájemních smluv, dle dohody s vlastníkem
 • dohled nad plněním nájemních smluv (poškozování majetku vlastníka, užívání bytů a nebytových prostor či objektů bez právního důvodu nebo jejich protiprávní obsazení, porušování občanského soužití)
 • vypovídání nájemních smluv (návrhy soudu na přivolení k výpovědi nájmu bytu, výpovědi nájmu bytu, nebytového prostoru či jiného objektu, návrhy příp. provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí)
 • evidence nestandardních případů při nájmu a užívání bytů, nebytových prostor či jiných objektů (užívané bez právního důvodu, protiprávně obsazené, úmrtí nájemce) 
 • podání trestního oznámení nebo zahájení správního řízení
 • uzavírání smluv o dodávkách služeb 
 • uzavírání smluv o dílo (na periodickou údržbu, větší opravy a rekonstrukce)
 • vyřizování stížností, oznámení, podnětů

 

Premium služby

Po dohodě jsme pro Vás schopni zajistit tyto služby vlastními silami:

 • finanční služby
 • tvorba podkladů pro zastupování zájmů vlastníka nemovitosti týkající se spravovaného majetku u soudu
 • zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
 • návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo stavebně - technických změnách
 • uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 • zastupování vlastníka v případě pojistných událostí 
 • konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti 
 • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledu neplatičů, upomínky, platební rozkazy, vedení soudních procesů), jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníka,
 • vypracování znaleckého posudku
 • vypracování obchodně - ekonomické analýzy projektu
 • konzultační služby
  • tržní analýza prodejní ceny, výše nájemného, a další
 • zpracování podkladů pro vyřízení dotací na rekonstrukci objektu
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků
  • smluvní zajištění údržby zelených ploch, provádění zahradnických prací, ostrahy, recepční služby
  • provozní management (hodnocení provozních nákladů, optimalizace provozu technologických zařízení a služeb)
 • a další Vámi požadované služby

 

Ceník služeb

Odměna za správu nemovitostí je koncipována jako měsíční paušál, který bude fakturován počátkem každého kalendářního měsíce. Výše paušálu bez DPH se odvíjí od počtu spravovaných bytových jednotek a rozsahu poptávaných služeb. Pro cenovou nabídku nás kontaktujte.

 • od 150 Kč za jednotku (družstva a SVJ)
 • od 280 Kč za jednotku (jednotlivci a investoři)
   

Nabídka je koncipována jako komplexní správa Vašich nemovitostí a jsme připraveni doplnit nabízené služby, přesně dle Vašich požadavků, případně ji rozšířit i na průmyslové budovy.

Napište nám

Hledáte realitní kancelář, správce pro vaše nemovitosti nebo stavební firmu pro svůj projekt či rekonstrukci? Napište nám, brzy se ozveme.